AKTIVNÍ ÚČAST - INFORMACE, REGISTRACE

 
Důležitá data

               8. 3. 2021      Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

             13. 6. 2021      Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku (přednáška, elektronický                                             poster, kurz)

             15. 7. 2021      Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

             30. 6. 2021      Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

             10. 8. 2021      Program a informace autorům o délce přednášky

             31. 8. 2021      Termín uploadu elektronického posteru

             17. 9. 2021      Termín ukončení registrace on-line

30. 9. – 2. 10. 2021      XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

OKRUHY PŘEDNÁŠEK

 1. Věda a výzkum v oftalmologii

 2. Katarakta a refrakce

 3. Glaukom

 4. Sítnice

 5. Rohovka

 6. Uveitidy

 7. Strabismus a pedooftalmologie

 8. Orbita a neurooftalmologie

 9. Traumatologie

 10. Plastická chirurgie

 11. Onkologie

 12. Varia

 13. Posterová sekce

 

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře (viz v horní části stránky obdélník vpravo Aktivní účast - REGISTRACE, upload abstrakt a vložení e-posteru).

Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt, e-posterovou prezentaci.

Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Vámi registrovaný e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt, e-posterovou prezentaci.

 

UPOZORNĚNÍ!!!      Prohlášení o finančním zájmu

Po odeslání přihlášky k aktivní účasti (PŘEDNÁŠKA, KURZ, E-POSTER) bude autor vyzván k vyplnění formuláře „Prohlášení o finančním zájmu“ a výběru z níže uvedených možností:

Produkt (P): Mám finanční zájem na popisovaném zařízení, na popisovaném postupu nebo na popisovaném produktu (úhrada cestovních nákladů, úhrada kongresových nákladů, atd.)

Investor (I): Mám finanční zájem ve společnosti, která produkuje nebo distribuuje popisované zařízení, popisovaný postup nebo popisovaný produkt

Konzultant (K): Obdržel(a) jsem finanční kompenzaci v průběhu předchozích tří let v pozici konsultant (např. člen poradního výboru)

Zaměstnanec (Z): Mám finanční zájem v obchodování s popisovaným produktem (zaměstnanec výrobce nebo distributora produktu)

Žádný (B): Nemám žádný finanční zájem na prezentovaném produktu, postupu nebo zařízení.

 

Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.  

Přihlášku k aktivní účasti a abstrakt zašlete nejpozději do 13. 6. 2021. Současně, prosím, proveďte Vaši registraci k pasivní účasti v sekci registrace.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru, kurzu programovým výborem sjezdu, informováni nejpozději 15. 7. 2021 e-mailem.

Program a informace o délce přednášky bude k dispozici od 10. 8. 2021. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se sjezdu a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem sjezdu. 

 

Vědecký výbor si vyhrazuje právo zařazení přednášky do programu, případné přesunutí do posterové sekce. V případě pozdního zaslání negarantuje zařazení do programu.

UPOZORNĚNÍ!!!  Při přednášce na začátku prezentace uvede každý přednášející název prezentace, jméno autora a slovně prohlášení o finančním zájmu formou:

Produkt

Investor

Konzultant

Zaměstnanec výrobce nebo distributora

Žádný


POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

Termín dodání nejpozději do 13. 6. 2021
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podána v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.

 

POVINNÉ ÚDAJE ABSTRAKTU
- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- kategorie (lékaři/sestry)

- téma (uveďte jedno z témat programu sjezdu)
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)

 
FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
     Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J.2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
     Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 2500 znaků vč. mezer)

Struktura abstraktu:
Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

V případě nedodržení struktury abstraktu bude abstrakt navrácen autorovi k přepracování.

Zaslání / EDITACE abstraktu

ON-LINE: přihlaste se prostřednictvím formuláře PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ON-LINE
- Jste-li již registrováni - pokračujte pro editaci již odeslané přihlášky "přihlášením zde"
- Vyplňte prosím e-mail a heslo, které jste uvedli v přihlášce (zobrazí se Vám Vámi vyplněný formulář)
- Vložte abstrakt do kolonky Vlastní text -vkládejte soubor pouze ve formátu Word (.doc, .docx)
Pro editaci již odeslané přihlášky nebo abstraktu postupujte stejným způsobem.
Potvrzení o provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a odkazem na vložený abstrakt.

 

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.
Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

• E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 31. 8. 2021 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

 

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT, PPTX (převod do PDF zajistíme). 

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
b) vložení textů, grafů a obrázků

c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF. 
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu na: denkova@bos-congress.cz

Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 31. 8. 2021, aby mohly být prezentovány na sjezdu.

 

 

KURZY

Pro přihlášení KURZU využijte prosím formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI

v kolonce Prezentace typu* vyznačte ʘ jiné (kurz apod.):

napište: KURZ - délku trvání kurzu

                        - navrhovaná částka poplatku za účast na kurzu pro 1 účastníka

                        - minimální a maximální doporučený počet účastníků

                        (příklad: KURZ - 45 minut – 200 Kč/1 osoba - 10 až 40 účastníků)

 

Prosíme o vyplnění celkových údajů ke kurzu.

 

INFO: Honorář vedoucímu kurzu

Za realizovaný kurz bude vyplacen vedoucímu kurzu honorář, informace schématu výpočtu honoráře Vám zašleme po zařazení kurzu do programu.

 

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

• Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich počítačích.

• Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

Fonty

• Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit špatné zobrazení stylu Vaší prezentace.

• Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

• Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.   

Použijte následující postup

(Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

 

Obrázky / Videa

• JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

• GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

• Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení 250 dpi. Větší rozlišení obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení.

• Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa kompatibilní s naším softwarem.

• VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

 

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na sjezd

• Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD- ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disc

• Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory, etc.).

• Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu sjezdu, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

• Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace na druhé medium či přenosný disk.

 

Kam a kdy přehrát Vaší prezentaci na sjezdu

• Prosíme, doneste Vaši prezentaci do PŘÍPRAVNY PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ nejpozději 2 hodiny před zahájením přednáškového bloku, ve kterém máte přednášku. Pokud máte přednášku plánovanou na první ranní sekci, je lépe přinést prezentaci odpoledne předchozího dne.

 • K dispozici Vám budou technici, kteří Vaši prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat, zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu.

• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

• Po ukončení sjezdu budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

 

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

V případě nedodržení struktury abstraktu bude abstrakt navrácen autorovi k přepracování.

XXIX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

30. 9. – 2. 10. 2021, Praha